Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”
Facebook
Zapytaj Założyciele spółdzielni Współpracownicy Projekty

 

Odmień swoje życie, zadbaj o swoją lepszą przyszłość z nami, dzięki uczestnictwie w projekcie

Razem po zatrudnienie

Bo na znalezienie pracy nigdy nie jest za późno

 

Trwa rekrutacja osób do projektu „Razem po zatrudnienie”, mającego na celu aktywizację zawodową kobiet z Powiatu Olkuskiego oraz zdobycie przez nie kwalifikacji, wiedzy oraz praktycznych umiejętności pożądanych przez pracodawców. Na zgłoszenia czekamy od 6.-tego do 20.-tego sierpnia 2018 r.

Kogo szukamy?

Pań w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez zatrudnienia i zamieszkujących Powiat Olkuski. Uczestniczki projektu należeć muszą ponadto do przynajmniej jednej z poniższych grup:

 • Panie powyżej 50 roku życia
 • Panie niepełnosprawne
 • Panie z niskimi kwalifikacjami
 • Panie długotrwale bezrobotne

Jeśli spełniasz poniższe kryteria, zgłoś się do nas!

Dzięki uczestnictwu w projekcie „Razem po zatrudnienie” masz szansę powrócić na rynek pracy lub uzyskać zatrudnienie po raz pierwszy.

Przystąpienie do Projektu umożliwia skorzystanie z szerokiego wachlarza form wsparcia. Kładziemy nacisk, aby pomoc wynikała z Twoich indywidualnych potrzeb i była dopasowana do Twoich możliwości. Dzięki temu szanse na znalezienie zatrudnienia rosną, a Ty masz pewność, że uczestnictwo w naszym projekcie przynosi realne korzyści. Wsparcie oferowane w ramach projektu, nie jest dobierane na sztywno, lecz zgodnie z przygotowanym specjalnie dla Ciebie Indywidualnym Planem Działania, czyli kompleksowej strategii, której głównym celem jest znalezienie przez Ciebie pracy.

W ramach projektu oferujemy:

 • Indywidualne wsparcia mentora
 • indywidualne wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego
 • szkolenia zawodowe prowadzących do uzyskania lub podniesienia kwalifikacji/kompetencji zawodowych
 • poradnictwo z zakresu opieki nad osobami zależnymi
 • płatne 5 –cio miesięczne staże zawodowe, podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz zwiększające szanse na zdobycie stałego zatrudnienia

Co zyskujesz?

Zwiększenie swoich kwalifikacji i umiejętności

 • Stypendia stażowe (wypłacane przez 5 miesięcy)
 • Stypendia w trakcie odbywania szkoleń zawodowych
 • Możliwość zwrotu kosztu opieki nad osobą zależną w trakcie wsparcia
 • Możliwość zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia oraz staże zawodowe
 • Działania w przyjaznej, miłej atmosferze, dostosowane do Twoich możliwości

 

Nie zwlekaj dłużej!

Skontaktuj się z nami i przystąp do projektu:

Spółdzielnia Socjalna OPOKA

Chechło, ul Hutnicza 26

32-310 Klucze,

Tel. 32 647 21 50

www.opokas.pl

E-mail: projekty@opokas.pl

 

Załączniki do pobrania:

 

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1 formularz rekrutacyjny

wstępna deklaracja uczestnictwa w projekcie

Karta oceny-formalnej

 

 


 

 

Numer projektu: RPMP.08.02.00-12-0056/18


W ramach 8 Osi Priorytetowej – Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 8.2 Aktywizacja Zawodowa Typ Projektu A: Kompleksowe Programy Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej Osób Pozostających Bez Pracy.

Odmień swoje życie, zadbaj o swoją lepszą przyszłość z nami, dzięki uczestnictwie w projekcie Razem po zatrudnienie

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności pożądanych przez pracodawców, co prowadzić ma do zwiększenia szans na zdobycie stałego zatrudnienia.

Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej w kwocie 805 827,62 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi: 948 032,50 zł.

Planowany okres trwania projektu – do końca 2019 roku.

Projekt skierowany jest do Pań powyżej 29 roku życia, zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego oraz pozostających bez zatrudnienia.

W ramach projektu Panie zostaną objęte kompleksowym wsparciem w postaci:

 • indywidualnego wsparcia mentora
 • indywidualnego wsparcia Trenera Zatrudnienia Wspieranego
 • szkoleń zawodowych prowadzących do uzyskania lub podniesienia kwalifikacji/kompetencji zawodowych (średnio 80 godzin na 1 szkolenie)
 • poradnictwa z zakresu opieki nad osobami zależnymi
 • płatnych 5 –cio miesięcznych staży zawodowych, podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz zwiększających szanse na zdobycie stałego zatrudnienia

Powyższe formy wsparcia będą dobierane indywidualnie dla poszczególnych uczestniczek projektu (każda uczestniczka otrzyma minimalnie dwie formy wsparcia) na podstawie opracowanego indywidualnego planu działania. Dodatkowo wszystkie Panie zostaną objęte pośrednictwem pracy przez cały okres trwania projektu.

Korzyści z uczestnictwa w projekcie:

 • Stypendia stażowe (wypłacane przez 5 miesięcy)
 • Stypendia w trakcie odbywania szkoleń zawodowych
 • Możliwość zwrotu kosztu opieki nad osobą zależną w trakcie wsparcia
 • Możliwość zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia oraz staże zawodowe

 

 


Zapytanie ofertowe nr 1/2018/Psycholog/CZNZ prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU

dotyczące usług  indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz warsztatów z aktywizacji psychospołecznej w projekcie pt. „Czas na zmianę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Pobierz treść zapytania wraz z załącznikami-pobierz

 


19.10.2016

Zapraszamy już w październiku do Opoki na karaoke!!!04.10.2016

 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OPOKA ROZPOCZEŁA

REALIZACJE PROJEKTU NA TERENIE

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

 


 

Nasi partnerzy: