Facebook
Zapytaj Założyciele spółdzielni Współpracownicy Projekty

 

 

Numer projektu: RPMP.08.02.00-12-0056/18


W ramach 8 Osi Priorytetowej – Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 8.2 Aktywizacja Zawodowa Typ Projektu A: Kompleksowe Programy Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej Osób Pozostających Bez Pracy.

Odmień swoje życie, zadbaj o swoją lepszą przyszłość z nami, dzięki uczestnictwie w projekcie Razem po zatrudnienie

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności pożądanych przez pracodawców, co prowadzić ma do zwiększenia szans na zdobycie stałego zatrudnienia.

Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej w kwocie 805 827,62 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi: 948 032,50 zł.

Planowany okres trwania projektu – do końca 2019 roku.

Projekt skierowany jest do Pań powyżej 29 roku życia, zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego oraz pozostających bez zatrudnienia.

W ramach projektu Panie zostaną objęte kompleksowym wsparciem w postaci:

  • indywidualnego wsparcia mentora
  • indywidualnego wsparcia Trenera Zatrudnienia Wspieranego
  • szkoleń zawodowych prowadzących do uzyskania lub podniesienia kwalifikacji/kompetencji zawodowych (średnio 80 godzin na 1 szkolenie)
  • poradnictwa z zakresu opieki nad osobami zależnymi
  • płatnych 5 –cio miesięcznych staży zawodowych, podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz zwiększających szanse na zdobycie stałego zatrudnienia

Powyższe formy wsparcia będą dobierane indywidualnie dla poszczególnych uczestniczek projektu (każda uczestniczka otrzyma minimalnie dwie formy wsparcia) na podstawie opracowanego indywidualnego planu działania. Dodatkowo wszystkie Panie zostaną objęte pośrednictwem pracy przez cały okres trwania projektu.

Korzyści z uczestnictwa w projekcie:

  • Stypendia stażowe (wypłacane przez 5 miesięcy)
  • Stypendia w trakcie odbywania szkoleń zawodowych
  • Możliwość zwrotu kosztu opieki nad osobą zależną w trakcie wsparcia
  • Możliwość zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia oraz staże zawodowe

 

 


Zapytanie ofertowe nr 1/2018/Psycholog/CZNZ prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU

dotyczące usług  indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz warsztatów z aktywizacji psychospołecznej w projekcie pt. „Czas na zmianę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Pobierz treść zapytania wraz z załącznikami-pobierz

 


19.10.2016

Zapraszamy już w październiku do Opoki na karaoke!!!04.10.2016

 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OPOKA ROZPOCZEŁA

REALIZACJE PROJEKTU NA TERENIE

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

 


STAZE

28.09.2016

 

POSZUKUJESZ STAŻYSTY?

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” wraz z Partnerem Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „KLUCZ”

realizuje projekt: „Centrum Aktywizacji Zawodowej w Sławkowie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych przyjęciem osób (w tym również niepełnosprawnych) na 5-miesięczne staże zawodowe, obecnie na stanowiska PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY oraz POMOC KUCHENNA. Uczestnicy projektu odbyli cykle szkoleń zawodowych.

WYNAGRODZENIE STAŻYSTÓW POKRYWA W RAMACH PROJEKTU SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „OPOKA”!

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu w Sławkowie ul. Mały Rynek 6 i 7

Tel: 530 290 175         www.caz.opokas.pl


 

Nasi partnerzy: