Facebook
Zapytaj Założyciele spółdzielni Współpracownicy Projekty

Rozeznanie rynku:

2016.12.15

Kliknij: rozeznanie rynku psycholog

Kliknij: Rozeznanie rynku Doradca zawodowy

 

 

—->Centrum Aktywizacji Zawodowej Sławków<—-

04.03.2016

W zwiazku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia realizacji projektu pt:’ Centrum Aktywizacji Zawodowej w Sławkowie” poszukujemy specjalistów tj. Doradcy zawodowego  oraz psychologa ” Projekt realizowany będzie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014  - 2020. Europejski Fundusz Społeczny.
Osoby aplikujące na stanowisko  psychologa lub doradcy zawodowego  powinny mieć conajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do wykonywanego zawodu.
Aplikacje prosze przesyłąć na adres: biuro@opokas.pl , pocztą : 32-310 Chechło ul. Hutnicza 26 lub osobiście w biurze OPOKA . Na oferty czekamy do 28 marca 2016 do godziny 14:00 „
04.03.2016

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/2016/CAZ/O dotyczące realizacji usługi indywidualnego doradztwa zawodowego dla każdego z uczestników  projektu „Centrum Aktywizacji Zawodowej w Sławkowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

I. ZAMAWIAJĄCY Spółdzielnia Socjalna „ OPOKA” ul. Hutnicza 26 32-310 Chechło

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych: Monika Miszczyńska e-mail: biuro@opokas.pl, cazslawkow@opokas.pl Tel: 32 647 21 50

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa zawodowego w postaci indywidualnych sesji. Sesje indywidualne mają być udzielane podczas całego okresu realizacji wsparcia, od momentu rekrutacji, przez utworzenie Indywidualnego Planu Działania do końca odbywania stażu bądź ukończenia bloku szkoleń przez poszczególnych uczestników projektu. Celem wsparcia jest: – aktywizacja społeczna i zawodowa 96  osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, bezrobotnych w tym 54 osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub biernych zawodowo. Wśród uczestników ok 20 %  to osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności ( lekkim, umiarkowanym lub znacznym) Aktywizacja prowadzona będzie poprzez utworzenie IPD,pomoc w doborze ścieżki szkoleniowej,pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy, zmniejszenie ryzyka rezygnacji z pracy z powodu innego wyobrażenia sobie pracy,umiejętność odnalezienia się w sytuacji zmiany w życiu, pozytywne nastawienie do dalszych zmian oraz wspieranie trwałego rozwoju. 2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie łącznie 420 h indywidualnego doradztwa zawodowego dla 96 osób -1 godzina oznacza 1 godzinę zegarową. 3. Przeprowadzone sesje indywidualne rozliczane będą miesięcznie za pomocą kart doradczych. V. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od  1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2018 r. wg harmonogramu szkoleń określonego przez Zamawiającego. 2. Zamawiający zapewnia : – warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie sesji. – zapewni dogodne warunki i dostosowane pomieszczenie szkoleniowe również dla osób niepełnosprawnych ( ok. 20 % uczestników projektu) – sale szkoleniowe  odpowiednio wyposażone w sprawny sprzęt technicznie, urządzenia typu: rzutnik, tablica suchościeralna, pisaki. 3. Zamawiający jest zobowiązany do oznakowania sali w której odbywać się będą sesje w ramach projektu: „CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W SŁAWKOWIE” ,wizualizacji zgodnie z wymogami projektu.

VI.           WYMAGANIA WOBEC SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ: 1.   Posiadanie niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia w pracy z osobami       zagrożonymi wykluczeniem społecznym jak też z osobami niepełnosprawnymi. 2.   Posiadanie uprawnień do wykonywanego zawodu. VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY Oferta musi zawierać cenę za 1 godzinę zegarową  przeprowadzenia sesji indywidualnej oraz cenę podaną w sumie za 480 godzin. VIII. FORMA TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie do dnia 28.03.2016 roku, do godz. 14.00, w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „ OPOKA” 32-310 Chechło ul. Hutnicza 26,  drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@opokas.pl lub cazslawkow@opokas.pl Koperta zawierająca ofertę powinna  być zaadresowana w następujący sposób: Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” Projekt:„ CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W SŁAWKOWIE” ul. Hutnicza 26 32-310 Chechło z dopiskiem: Oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu pn. „CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W SŁAWKOWIE”.

IX. KRYTERIA WYBORU OFERTY 1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę jak też doświadczenie doradcy zawodowego  oraz dostosowanie oferty do potrzeb określonych w zamówieniu. Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”

 

 

Załącznik 1 – do Rozeznania rynku

Formularz ofertowy Odpowiadając na Rozeznanie rynku nr 1/2016/CAZ/O dotyczące zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla  osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym uczestniczących w projekcie pn. „CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W SŁAWKOWIE” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z wymaganiami określonymi w rozeznaniu oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę:

 

Przeprowadzenie Ilość godzin Cena 1 godzinę Suma brutto
indywidualnego brutto Wartość łączna
doradztwa
oferty 2+3
zawodowego
1 2 3 4
indywidualne doradztwo 480 h PLN: PLN:
zawodowe (20 h / miesiąc)
słownie: słownie:

 

  1. Znana mi jest treść Rozeznania rynku nr 1/2016/CAZ/O i nie wnoszę do niego za strzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.
  1. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Dane Oferenta do kontaktu:   ..……………………………………………………………………………………………………………..     Data, podpis oferenta:   ………………………………………………

 

DO POBRANIA —–> Rozeznanie rynku – doradca zawodowy

 

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 2/2016/CAZ/O

dotyczące

realizacji usługi indywidualnego doradztwa psychologicznego
dla każdego z uczestników  projektu „ Centrum Aktywizacji Zawodowej w  Sławkowie”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Spółdzielnia Socjalna „ OPOKA” ul. Hutnicza 26

 

32-310 Chechło

  1. II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

 

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych:

 

Monika Miszczyńska

 

e-mail: biuro@opokas.pl, cazslawkow@opokas.pl

 

Tel: 32 647 21 50

 

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

 

 

 

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa psychologicznego w postaci indywidualnych sesji. Sesje indywidualne mają być udzielane podczas całego okresu realizacji wsparcia, od momentu rekrutacji, przez utworzenie Indywidualnego Planu Działania do końca odbywania stażu bądź ukończenia bloku szkoleń przez poszczególnych uczestników projektu. Celem wsparcia jest:

 

-     aktywizacja społeczna i zawodowa 96 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, bezrobotnych w tym 54 osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub biernych zawodowo. Wśród uczestników ok 20 % to osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności ( lekkim, umiarkowanym lub znacznym) Aktywizacja prowadzona będzie poprzez poprawę wizerunku i wiary we własne siły, umocnienie poczucia własnej wartości oraz poczucia bycia użytecznym na rynku pracy, zmniejszenie ryzyka rezygnacji z pracy z powodu innego wyobrażenia sobie pracy,umiejętność odnalezienia się w sytuacji zmiany w życiu, pozytywne nastawienie do dalszych zmian oraz wspieranie trwałego rozwoju.

 

  • Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie łącznie 420 h indywidualnego doradztwa psychologicznego dla 96 osób -1 godzina oznacza 1 godzinę zegarową.

 

  • Przeprowadzone sesje indywidualne rozliczane będą miesięcznie za pomocą kart doradczych.

V. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2018 r. wg harmonogramu szkoleń określonego przez Zamawiającego.

 

  1. Zamawiający zapewnia :

 

-  warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie sesji.

 

-  zapewni dogodne warunki i dostosowane pomieszczenie szkoleniowe również dla osób niepełnosprawnych ( ok. 20 % uczestników projektu)

 

- sale szkoleniowe odpowiednio wyposażone w sprawny sprzęt technicznie, urządzenia typu: rzutnik, tablica suchościeralna, pisaki.

 

3. Zamawiający jest zobowiązany do oznakowania sali w której odbywać się będą sesje oraz w ramach projektu: „CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W SŁAWKOWIE”, wizualizacji zgodnie z wymogami projektu.

VI. WYMAGANIA WOBEC SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ:

 

 

 

  1. Posiadanie niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym jak też z osobami niepełnosprawnymi.

 

  1. Posiadanie uprawnień do wykonywanego zawodu.

 

 

 

 

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY

 

 

 

Oferta musi zawierać cenę za 1 godzinę zegarową przeprowadzenia sesji indywidualnej oraz cenę podaną w sumie za 480 godzin.

 

 

 

 

 

VIII. FORMA TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

 

 

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie do dnia 28.03.2016 roku, do godz. 14.00, w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „OPOKA” 32-310 Chechło ul. Hutnicza 26, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@opokas.pl lub cazslawkow@opokas.pl

 

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana w następujący sposób: Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”

 

Projekt:„ CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W SŁAWKOWIE” ul. Hutnicza 26

 

32-310 Chechło

 

z dopiskiem: Oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego doradztwa psychologicznego dla uczestników projektu pn. „CENTRUM

AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W SŁAWKOWIE”.

 

IX. KRYTERIA WYBORU OFERTY

 

 

 

  1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę jak też doświadczenie psychologa oraz dostosowanie oferty do potrzeb określonych w zamówieniu.

 

 

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”

DO POBRANIA —–> Rozeznanie rynku – psycholog

 

 

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy: