O spółdzielni

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” to pierwsza w Polsce spółdzielnia założona w drugiej połowie 2009 roku przez dwa podmioty prawne, która z sukcesem zaistniała w branży gastronomicznej i szkoleniowej.

Zgodnie z naszym mottem „tylko rozwój społeczny gwarantuje rozwój gospodarczy” (Muhammad Yunus) fundamentalnym celem naszej działalności jest przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizacji zawodowej.

O nas
O nas

Historia

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” powstała w ramach Projektu „ABC Gospodarki Społecznej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny). Naszą Spółdzielnię założyły dwa podmioty prawne o ugruntowanej pozycji w obszarze pomocy i reintegracji społecznej, działające na powiatu olkuskiego. Zebranie założycielskie Spółdzielni odbyło się 11 sierpnia 2009 roku, zostały na nim sporządzone niezbędne do rejestracji dokumenty. Ostatecznie zarejestrowano naszą Spółdzielnię W Krajowym Rejestrze Sądowym 30 października 2009 roku.

Działania prowadzone przez spółdzielnię łączą w sobie profesjonalizm działalności gospodarczej z nadrzędnym uwzględnieniem indywidualnych celów społecznych. Spółdzielnia jest przedsiębiorstwem społecznym, które wypracowane zyski przeznacza na realizację celów reintegracji społecznej i zawodowej. Tak określoną politykę spółdzielni kształtują osoby, które angażując swój potencjał, umiejętności i doświadczenie pracują nad ciągłym rozwojem i doskonaleniem jakości oferowanych usług.

Spółdzielnia jest laureatem prestiżowych nagród:

 • Została wybrana przedsiębiorstwem społecznym dekady w Małopolsce
 • Zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 w kategorii: Sukces rynkowy.
 • Pierwsze wyróżnienie w Konkursie „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej”2011
 • Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” 2011 w w kategorii „Aktywizacja gospodarcza i obywatelska”
 • Nagroda I stopnia w kategorii: Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych – XII edycja Konkursu „Sposób na sukces”  2011
 • Certyfikat „Zakup prospołeczny”, który wyróżnia wysokiej jakości produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej. Każdy kto kupuje produkty i usługi spółdzielni wspiera tworzenie nowych miejsc pracy – marzec 2013
 • Główna nagroda w Konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2013
 • Certyfikat „Znak es” – „Opoka” laureatem jedynego ogólnopolskiego konkursu „Na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku”

Działania

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” to spółdzielnia wielobranżowa, która rozpoczęła swoją działalność od gastronomii, a obecnie rozwija się również w branży szkoleniowej, opiekuńczej oraz kompleksowo obsługuje wszelkiego rodzaju imprezy okolicznościowe i biznesowe.

Najważniejsze działania realizowane obecnie:

 • prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej OPOKA o profilu gastronomicznym – który zatrudniania 32 osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym
 • dożywianie osób dorosłych i ich rodzin zlecone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach – przygotowywanie i rozwożenie na terenie gminy Klucze gorących posiłków obiadowych dla klientów CUS Klucze
 • realizacja wielu projektów współfinansowanych ze śródeł publicznych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty są skierowane głównie do osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Spółdzielnia OPOKA jest podmiotem tworzącym partnerstwo tworzące Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
 • prowadzenie szkoleń i kursów zawodowych i innych
 • kompleksowa organizacja wizyt studyjnych pokazujących dobre praktyki z obszaru funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz efektywnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem lokalnym z terenu całej Polski
 • usługi kateringowe na szkoleniach, seminariach i konferencjach oraz imprezach okolicznościowych
 • realizacja zadania publicznego – ,, Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej’’ na zlecenie CUS w Kluczach
 • realizacja zadania publicznego – ,,Opieka wytchnieniowa’’  oraz ,,Opieka całodobowa’’ na zlecenie CUS w Kluczach

Zespół

SPÓŁDZIELNIA zatrudnia głównie osoby długotrwale bezrobotne i osoby niepełnosprawne.

Działamy zgodnie z dewizą, iż „LUDZIOM TRZEBA DAĆ WĘDKĘ, NIE RYBĘ, ALE TEŻ POMÓC IM ZORGANIZOWAĆ ŁOWISKO”.

Pierwszymi pracownicami spółdzielni były podopieczne Centrum Integracji Społecznej w Kluczach, działającego przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym, klienci Trenerów Zatrudnienia Wspieranego, osoby bezrobotne i niepełnosprawne.

Obecnie w Spółdzielni Socjalnej OPOKA pracuje prawie 80 osób, w tym około 40 osób z niepełnosprawnościami.

Zrealizowane projekty

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia i Krakowski Obszar Metropolitalny

Celem projektów jest kompleksowe wsparcie dla podmiotów i inicjatyw z obszaru ekonomii społecznej poprzez:

 • zwiększenie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego podmiotów ekonomii społecznej oraz osób z nimi współpracujących – poprzez szkolenia, doradztwo, wizyty studyjne, granty;
 • zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych poprzez utworzenie nowych podmiotów i wspieranie istniejących PS – dotacje dla nowych i istniejących PS;
 • zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej poprzez utworzenie nowych podmiotów – wsparcie w tworzeniu nowych PES;
 • wsparcie istniejących przedsiębiorstw społecznych – doradztwo biznesowe, plany naprawcze.

Termin realizacji: 01.08.2019 – 28.01.2023r.

Projekty są realizowane w partnerstwie z Fundacją BIS, Fundacją GAP, ARMZ S.A i FRDL MISTiA, budżet projektu MOWES2-MZ wynosi 5 973 104,07zł, a projektu MOWES 2-KOM – 12,543,687.20zł.

 

AS – Aktywni i Samodzielni

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób  pozostających bez pracy poprzez zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności pożądanych przez pracodawców, co prowadzić ma do zwiększenia szans na zdobycie stałego zatrudnienia. Projekt skierowany jest do osób 30 lat i powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatu olkuskiego,  chrzanowskiego, wadowickiego oraz oświęcimskiego pozostających bez zatrudnienia. W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci min. kompleksową pomocą w postaci indywidualnego wsparcia mentora, wsparcia Trenera Zatrudnienia Wspieranego, pośrednika pracy, poradnictwa z zakresu opieki nad osobami zależnymi. Następnie Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach/kursach oraz płatnych 3 – cio miesięcznych stażach zawodowych, które doprowadzą do uzyskania lub podniesienia kwalifikacji/kompetencji w różnych zawodach.

Projekt realizowany w partnerstwie z Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

Wartość projektu 1 862 009,40 zł.

Okres realizacji projektu do 31.08.2022 r.

 

Twój wybór – lepsza przyszłość

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym mieszkańców Gminy Iwanowice. Grupę docelową stanowi 45os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (30 os. dorosłych i 15 dzieci), zamieszkałych (w roz. KC) lub uczących się na terenie Gminy, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.

Lider : Gmina Iwanowice-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach

Partner: Spółdzielnia Socjalna OPOKA

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 28.02.2023.

W projektach Uczestnicy Projektu są objęci wsparciem Doradcy Klienta, Doradcy Zawodowego, pracowników socjalnych. Świadczone są usługi Mentora/Psychologa. Dla Uczestników możliwa jest też realizacja indywidualnego wsparcia wg. potrzeb np. kosmetyczne, prawnicze  itp. W ramach integracji społecznej realizowane są treningi kompetencji i umiejętności społecznych (stacjonarne i wyjazdowe). Dzieci uczestniczą w warsztatach z samooceny.  W ramach integracji zawodowej realizowane są szkolenia zawodowe i staże zawodowe.

 

Obudź swój potencjał zawodowy

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym mieszkańców Gminy Koniusza. Grupę docelową stanowi 90os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (60 os. dorosłych i 30 dzieci), zamieszkujących (w roz. KC) lub uczących się na terenie Gminy, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.

Lider : Gmina Koniusza-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy

Partner: Spółdzielnia Socjalna OPOKA

Okres realizacji projektu: 01.02.2021 – 28.02.2023.

 

Ośrodek dziennej opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych w Kluczach

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Gminy Klucze poprzez utworzenie dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych, zapewnienie im usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz aktywizująco-usprawniających, zakłada również wsparcie 36 opiekunów faktycznych/rodzin. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Klucze którzy ze względu na podeszły wiek 60+, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej podstawowej czynności dnia codziennego oraz ich opiekunów faktycznych.

Łączny budżet projektu 2 917 078,24 zł, termin realizacji 01.08.2019 do 31.03.2023.

 

Razem możemy więcej,

Projekt zakłada aktywizację 28 osób bez zatrudnienia poprzez organizację
staży, szkoleń zawodowych, wsparcie doradcy zawodowego (w tym IPD), TZW, pośrednika pracy, wsparcie specjalistyczne

budżet: 417 627.65zł, termin realizacji – 01.2020-12.2021,

Małopolskie Aktywne Kobiety,

Projekt realizowany w partnerstwie z ARMZ Chrzanów. Jego celem jest aktywizacja 128 osób bez zatrudnienia poprzez organizację staży, szkoleń zawodowych, wsparcie doradcy zawodowego (w tym IPD), TZW, pośrednika pracy.

budżet: 1 917 494.40zł, termin realizacji: 05.2018-04.2020

 

Razem po zatrudnienie,

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 75 osób bez zatrudnienia poprzez organizację

staży, szkoleń zawodowych, wsparcie doradcy zawodowego (w tym IPD), TZW, pośrednika pracy.

budżet: 959,932.50zł, termin realizacji: 05.2018-01.2020.

 

MAM CEL Aktywna Integracja w Gminie Słomniki

Projekt realizowany w partnerstwie z GOPS Słomniki. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 35 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizację staży, szkoleń zawodowych, wsparcie doradcy zawodowego (w tym IPD), TZW, pośrednika pracy.

budżet: 1,747,323.43zł, termin realizacji: 10.2018-03.2021

 

„Centrum Aktywizacji Zawodowej w Sławkowie”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych w powiecie będzińskim w okresie 01.04.2016 – 31.03.2018.

 • Budżet: 998 983,20 zł

Działania podjęte w ramach projektu mają na celu integrację osób, rodzin oraz grup wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym celu zastosowane będą działania edukacyjne, społeczne oraz zawodowe ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową. Udział w projekcie to szansa zmiany, podniesienia standardu życia.

 

„Aktywna Integracja w Zakładzie Aktywności Zawodowej OPOKA”

 Projekt ten jest realizowany od września 2016 r. do końca marca 2019 r. przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Projekt przewiduje aktywizację, wsparcie i przeszkolenie 19 osób niepełnosprawnych, w tym 12 uczestników Zakładu Aktywności Zawodowej OPOKA oraz 7 nowych osób, posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności, stopień znaczny lub umiarkowany.

Projekt zakłada utworzenie  w pełni wyposażonej kawiarni, prowadzonej przez osoby niepełnosprawne, gdzie przysmakami będą aromatyczne napoje oraz domowe wypieki. Projekt oferuje również wsparcie psychologa oraz trenera zawodu dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

 

„INES –Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce”

Prowadzenie Punktu Wsparcia dla czterech powiatów w ramach projektu „INES –Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce” realizowanego przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy – od września 2010 do marca 2012.

 

„Spółdzielczość uczniowska sposobem na aktywność obywatelską”

Projekt mający na celu wzbudzenie przedsiębiorczości wśród uczniów szkół. Polegał na utworzeniu spółdzielni uczniowskich w szkołach z terenu powiatu olkuskiego oraz utrzymaniu ich. Młodzież zdobywała wiedzę nt. ekonomii społecznej oraz przedsiębiorczości poprzez różnorakie warsztaty, wizyty studyjne oraz inne aktywności zorganizowane w ramach projektu.

Referencje

 1. Szkoła Podstawowa ppłk. pilota Stanisława Skarżyńskiego nr 9 w Olkuszu Referencje – SP nr 9 w Olkuszu
 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Osieku Referencje – SP im. Jana Kochanowskiego w Osieku
 3. Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej Referencje – Dzienny Dom Senior- WIGOR
 4. Schneider Electris Referencje – Schneider Electric
 5. Ośrodek Specjalistycznej Rehabilitacji Stacjonarnej i Opieki Długoterminowej „KWITNĄCA” w Zagórzycach Dworskich REKOMENDACJE KWITNACA Referencje – Kwitnąca
 6. Prywatne Przedszkole i Żłobek Mali Odkrywcy w Jerzmanowicach Referencje – Prywatne Przedszkole i Żłobek w Jerzmanowicach
 7. Referencje Dzienny Dom Senior + w Chechle Referencje – Dzienny Dom Senior +
 8. Referencje Dom Rencisty ” u Renaty” w Ryczówku Referencje – Dom Rencisty u Renaty