Facebook
Zapytaj Założyciele spółdzielni Współpracownicy Projekty

Agnieszka Ścigaj

Z wykształcenia socjolog , od 20 lat pracuje w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej, ekspert i doradca w zakresie ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego. Współzałożyciel kilku organizacji pozarządowych działających w obszarze polityki społecznej m.in. Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno–Gospodarczego „KLUCZ”. Wieloletni trener i koordynator projektów współfinansowanych z EFS, adresowanych do pracowników służb zatrudnienia oraz integracji społecznej. Koordynator projektów wojewódzkich min. „Vademecum Pracownika Służb Zatrudnienia” w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, koordynator projektu „ABC Gospodarki Społecznej”. Wieloletni pracownik i współpracownik instytucji samorządowych (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Gmina Klucze). Konsultant Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Programie Integracji Społecznej dla województwa małopolskiego, łącznik ds. funduszy strukturalnych w województwie małopolskim dla organizacji pozarządowych w latach 2004-2006, członek Małopolskiego Komitetu Monitorującego programy regionalne w latach 2004-2008. Wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i trener organizacji pozarządowych i pracowników instytucji Integracji Społecznej.
Obecnie Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej „Opoka”- kontynuacji projektu Zakład Aktywizacji Zawodowej OGNIWO dla osób niepełnosprawnych, którego była kierownikiem oraz wiceprezes pierwszej w Polsce spółdzielni socjalnej założonej przez dwa podmioty prawne – „OPOKA„.

 

 

 

Cezary Miżejewski

Polityk społeczny, spółdzielca. Do 1999 w opozycji demokratycznej. Od 1993 do 1997 poseł na Sejm, od 1997 do 1999 doradca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej. Organizator związków zawodowych pracowników supermarketów. Od 2001 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej .m.in. doradca ministra, dyrektor departamentu rynku pracy. Wiceminister polityki społecznej zastępca Jerzego Hausnera a następnie Izabeli Jarugi-Nowackiej. Autor ustaw o zatrudnieniu socjalnym i o spółdzielniach socjalnych. Od 2005 do 2009 pracownik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przygotowujący działania w zakresie integracji społecznej. Obecnie spółdzielca Spółdzielni Socjalnej „Opoka” w Kluczach, prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

 

Iwona Przewor

Absolwentka studiów prawniczych i administracyjnych, Podyplomowego Studium Samorządowego, o specjalizacji europejskiej. Konsultantka Regionalna Programu Integracji Społecznej, w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki.
Trener I stopnia, w trakcie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 7 lat zajmuje się szkoleniami w zakresie polityki społecznej. Od kwietnia 2008 r. jest dyrektorem zarządzającym firmy INPLUS CONSULTING, w ramach której prowadzi szkolenia i warsztaty. Na co dzień zajmuje się doradztwem prawnym zarówno dla klientów pomocy społecznej, jak również podmiotów ekonomii społecznych w zakresie zakładania i funkcjonowania ich jednostek. Zajmuje się pisaniem i zarządzeniem projektami, w tym unijnymi oraz międzynarodowymi. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem zdobyła jako wiceprezes Stowarzyszenia „AGAPE” oraz Dyrektor Zarządzający INPLUS CONSULTING. Jest na stałe związana organizacją pozarządową pn. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”. Współpracuje w ramach projektów z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów – Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania.

 

Wiesław Pietras

Z wykształcenia mgr inż. elektronik, od 23 lat pracuje w obszarze szeroko rozumianej opieki zdrowotnej i polityki społecznej, ekspert i doradca w zakresie ekonomii społecznej. Współzałożyciel kilku organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji i polityki społecznej m.in. Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno –Gospodarczego „KLUCZ”. Nieprzerwanie od 2003 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia KLUCZ. Wieloletni dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu, a od 2008 roku dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku. Organizator szkoleń i trener w obszarze Ekonomii Społecznej. W latach 2008 – 2010 Asystent Koordynatora projektu „ABC Gospodarki Społecznej”, od 2011 roku Asystent Koordynatora projektu „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”. Od 2010 roku współpracuje z Fundacją Inicjatyw Społecznych w Krakowie jako ekspert – doradca z zakresu gospodarki społecznej.

 

Ilona Kamionka

Z wykształcenia pedagog, doradca zawodowy z licencją I st. nadaną przez Wojewodę Małopolskiego. W latach 2002-05 pracownik MWK OHP, od 2005 pracownik Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”. W latach 2005-08 Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku. Obecnie doradca zawodowy w  projekcie Zakład Aktywizacji Zawodowej „OGNIWO” dla osób niepełnosprawnych.

 

Karolina Ledzińska

Z wykształcenia doradca zawodowy, pedagog. Zawodowo od 6 lat związana ze Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”, które zajmuje się szeroko rozumianymi działaniami w sferze pomocy społecznej  oraz działaniami na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi, w tym jako instruktor zajęciowy i trener zatrudnienia wspieranego. Specjalista w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych z  wykorzystaniem metody coachingu. Trener w zakresie treningu interpersonalnego, poradnictwa zawodowego, reintegracji zawodowej i  społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ekonomii społecznej. W chwili obecnej koordynator projektu „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy” współfinansowanego z  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Monika Miszczyńska

Z wykształcenia pedagog, terapeuta społeczny, trener zatrudnienia wspieranego. W latach 2002-06 instruktor terapii zajęciowej w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym. Od 2007 pracownik Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”. Koordynator trenerów zatrudnienia wspieranego w projekcie „ABC Gospodarki Społecznej”. Posiada duże doświadczenie z zakresu coachingu. Jako trener zatrudnienia wspieranego pomaga w reintegracji społecznej i zawodowej osobom pozostającym poza rynkiem pracy, a zwłaszcza osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Organizator szkoleń i trener w zakresie ekonomii społecznej. Specjalista z zakresu budowania strategii problemów społecznych. Obecnie pracownik socjalny w projekcie Zakład Aktywizacji Zawodowej „Ogniwo”, gdzie zajmuje się rekrutacją osób niepełnosprawnych.

 

 

Żaneta Rosiak i Katarzyna Pogwizd-Bąchór

Z wykształcenia ekonomistki, od 5 lat pracują w Biurze Rachunkowym „Sokrates” s.c. , które od 2008 roku świadczy usługi księgowości dla Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz”. Specjalizują się w obsłudze księgowej projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, obecnie dwóch: Zakład Aktywizacji zawodowej „Ogniwo” oraz „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”.  Pani Żaneta i Pani Katarzyna mogą również świadczyć usługi  szkoleniowe i doradcze z zakresu prowadzonej przez siebie działalności obejmujące tematykę związaną z rachunkowością, kadrami i zagadnieniami finansowymi.

 

Nasi partnerzy: