Zapytanie ofertowe « Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”
Facebook
Zapytaj Założyciele spółdzielni Współpracownicy Projekty

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/Psycholog/CZNZ

prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

85121270 – 6Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

85312320-8 – Usługi doradztwa

80570000-0 – Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

 

dotyczące usług  indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz warsztatów z aktywizacji psychospołecznej w projekcie pt. „Czas na zmianę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”, Chechło, ul. Hutnicza 26, 32 – 310 Klucze – Partner projektu „Czas na zmianę”

 

II.OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Monika Hiroń – Nowak, e-mail: StowarzyszenieOlkuszKreatywnie@gmail.com tel: 32 706 56 76 wewnętrzny1.

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

I. Diagnoza Kandydata na Uczestnika Projektu dokonywana przed przystąpieniem do projektu

( 40 h w 2018 i 40h w 2019 roku), w sumie: 80 godzin ( 60min.). – Cel: wstępna diagnoza uczestników oraz określenie motywacji przyszłych UP. Zespół ds. diagnozy (Psycholog, Doradca zawodowy) na etapie rekrutacji do projektu spotka się indywidualnie z kandydatami do udziału w projekcie. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów i testu określi motywację kandydatów i indywidualną możliwość aktywizacji społeczno-zawodowej (potencjał) kandydatów, przyznając punkty preferencyjne – łącznie od 0 do 5. Ocena przeprowadzona przez Zespół pozwoli na wybranie uczestników którzy mają największe szanse na aktywizację społeczno-zawodową, zmniejszy ryzyko wycofywania się osób z projektu i przerywania forma wsparcia, co w konsekwencji umożliwi wsparcie osób które naprawdę chcą zmiany obecnej sytuacji życiowej. Właściwie przeprowadzona rekrutacja będzie również kluczowa w kontekście osiągnięcia założonych wskaźników.

II. Świadczenie usług z zakresu indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 30              Uczestników Projektu (15–tu w 2018 i 15-tu w 2019 roku) realizowanego pn. Czas na zmianę, w śr. 5h jedna osoba tj. ok.150h godzin (60 min.).

i.          Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:

a.  przeprowadzenie z Uczestnikami Projektu wywiadu, którego celem będzie opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia w zakresie radzenia sobie z problemami z zakresu społeczno – zawodowego funkcjonowania, wzmocnienia motywacji oraz wiary we własne możliwości(1h)

b.  praca podczas kolejnych spotkań z Uczestnikami Projektu nad samooceną, motywacją, pokonywaniem barier, budowaniem poczucia własnej wartości, gotowością do zmian, sposobami radzenia sobie ze stresem i nawiązywania nowych realizacji oraz rozwojem umiejętności interpersonalnych (3h)

 1. opracowanie raportu z przeprowadzonego doradztwa i wystawienie rekomendacji dotyczących dalszej, samodzielnej pracy Uczestników Projektu (1h)

I.         przeprowadzenie warsztatów/szkolenia z zakresu rozwoju psychospołecznego dla 40 Uczestników Projektu realizowanego pn. Czas na zmianę, w sumie dla 4 grup ( 2 w – 2018 i 2 -w 2019r.), liczących średnio po 10 Uczestników Projektu każda. Dla każdej z grup przewidziano 60 jedn. Lekcyjnych(45 minut) wsparcia, do realizacji w całym projekcie: 240 jedn. lekcyjnych wsparcia ( 120 jedn. w 2018 i 120 jedn. w 2019r.).

ii.       Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:

a)  Przygotowanie planu warsztatów uwzględniającego potrzeby Uczestników Projektu, który będzie zawierał następujące zagadnienia:

-„MÓJ POTENCJAŁ – Analiza mocnych i słaby stron” Celem jest zgłębienie samoświadomości uczestników by ułatwiaj podejmowali trafne decyzje zawodowe i życiowe oraz praca nad adekwatnym poczuciem własnej wartości. Program: analiza potencjału (np. zdolności,doświadczenie, zainteresowania, wartości), określenie zawodów zgodnych z predyspozycjami, automotywacja, budowanie poczucia własnej wartości.

-„Komunikacja interpersonalna i asertywność” Celem jest rozwój umiejętności psychospołecznych ułatwiających radzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych, w tym interpersonalnych. Program: model komunikacji, aktywne słuchanie, bariery komunikacyjne, komunikacja niewerbalna, komunikacja bezpośrednia, pojęcie i model asertywności, typologia zachowań: agresywne, uległe, asertywne, manipulacyjne, asertywna prośba i asertywna odmowa, asertywne przyjmowanie i wyrażanie krytyki i komplementu, obronaprzed manipulacją.

-„Gotowość do zmian i radzenie sobie ze stresem” Celem jest nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i wzmacnianie postawy otwartej na zmiany, która jest niezbędnym elementem rozwoju osobistego. Ramowy opis program nauczania: motywacja i zmiana, wyjście z strefy komfortu, wyznaczanie celów i podejmowanie decyzji, godzenie życia zawodowego z osobistym, kreatywne rozwiązywanie problemów, istota i rodzaje stresu, źródła i przyczyny stresu, objawy/ reakcje na stres (fizyczne i psychiczne) i ich konsekwencje, rozpoznawanie emocji i tworzenie słownika do ich wyrażania, dostrzeganie powiązań między emocjami, myślami i reakcjami, radzenie sobie z silnymi emocjami w sytuacjach stresowych, style radzenia sobie ze stresem: konstruktywne i niekonstruktywne, zmiana negatywnego myślenia, zdrowy styl życia (odpoczynek, odżywanie, aktywność fizyczna).

-„JA W PRACY – współpraca” Celem jest przygotowanie uczestników projektu do zespołowej współpracy w zakładzie pracy. Ramowy opis programu nauczania: czynniki ułatwiające i utrudniające współpracę, praca zespołowa a indywidualna, konflikt – jego przyczyny, pozytywne i negatywne konsekwencje konfliktu, sposoby rozwiązywania i zapobiegania konfliktowych).

b) opracowanie raportu z przeprowadzonych warsztatów i wystawienie rekomendacji dotyczących dalszej, samodzielnej pracy Uczestników Projektu.

 

2. Efektem w/w wsparcia dla Uczestników projektu będzie zdobytej wiedzy podczas tego zadania będą umieli m.in. radzić sobie ze stresem, samodzielnie rozwiązywać konflikty,

 

 1. Charakterystyka grupy docelowej: Grupą docelową projektu są osoby, które przynależą przynajmniej do jednej z wymienionych poniżej grup:

a)   osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczająca wielkokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenia z powodu więcej niż jednej przesłanki

b)   osoba o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

c)   osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoba z zaburzeniami psychicznymi w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

d)   osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa

e)   osoba lub rodzina lub środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,

z czego: 27 osób będą stanowiły osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z tytułu więcej niż jednej przesłanki, 15 osób będzie posiadało niepełnosprawność ( ruchową lub intelektualną), 25 osób będzie objętych III profilem pomocy w PUP, w sumie: 48 Osób po 24 – na każdą edycję projektu.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna ww. grupy poprzez proces aktywnego włączenia.

 

V. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od maja 2018 r. do grudnia 2019r: – termin może ulec przesunięciu zgodnie z rekrutacją i Uczestnikami Projektu.
 2. Miejsce realizacji wsparcia: centrum miasta Olkusz, w salach wynajętych przez Beneficjenta Projektu „Czas na zmianę” na potrzeby realizacji projektu.

 

VI.WYMAGANIA WOBEC SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ:

 1. Wykształcenie wyższe II stopnia (magisterskie): psychologiczne
 2. Doświadczenie zawodowe: min. 2 letni staż pracy jako psycholog we wsparciu dla grupy docelowej tj. osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
 3. Rok doświadczenia w realizacji danej formy wsparcia
 4. Zamawiający zapewnia :

- Dokumenty na miejscu prowadzenia zajęć.

- Sale przystosowane do spotkań z uczestnikami projektu – wykonawca jest zobowiązany do oznakowania sali w której odbywać się będą sesje w ramach projektu: „Czas na zmianę”, wizualizacji zgodnie z wymogami projektu.

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY

 1. Oferta została podzielona na trzy zadania- części. Oferent może złożyć ofertę na jedno, dwa lub trzy zadania.
 2. Oferta musi zawierać całkowitą cenę za 1 godzinę ( 60min.) diagnozy psychologicznej ( Kandydata na Uczestnika Projektu), 1 godzinę diagnozy psychologicznej (60 min.)  Uczestników Projektu, przeprowadzoną w formie opisanej w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz całkowitą cenę za 1 godzinę ( 45 min.) warsztatów z zakresu aktywizacji psychospołecznej.
 3. Prognozowana ilość Kandydatów na Uczestników Projektu objętych diagnozą psychologiczną przed przystąpieniem do projektu: 80 ( 40 osób w 2018 i 40 osób w 2019 roku).
 4. Prognozowana ilość Uczestników Projektu kwalifikujących się do objęcia indywidualnym wsparciem psychologicznym: 30. Całkowita ilość godzin przypadająca na 1 Uczestnika Projektu: 5.
 5. Całkowita ilość godzin indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach projektu: 150 godzin ( 60 min.).
 6. Prognozowana ilość Uczestników Projektu kwalifikujących się do objęcia usługą warsztatów grupowych z zakresu aktywizacji psychospołecznej: 40.Całkowita ilość godzin przypadająca na jedną grupę szkoleniową: 60.
 7. Całkowita ilość godzin warsztatów z zakresu aktywizacji psychospołecznej w ramach projektu: 240 godzin ( 45 min.).

5.  Cena powinna być kwotą brutto w przypadku firmy, a w przypadku osoby fizycznej(   zatrudnianej na podstawie umowy zlecenia) zaproponowana kwota brutto zostanie pomniejszona o koszt pracodawcy i pracownika w zależności od sytuacji zatrudnieniowej Zleceniobiorcy.

 1. Podana cena powinna zawierać również koszty związane z dojazdem na miejsce gdzie będzie realizowane wsparcie dla UP, ewentualne koszty parkingu, czy też wyżywienia w przypadku skumulowania ilości godzin.

 

 

VII. FORMA TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie od: 30.04.2018r. do dnia 08.05.2018 roku, do godz. 14.00,

a)    w siedzibie Biura Projektu Czas na zmianę: ul. Szpitalna 5, 32-300 Olkusz,  drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną na adres StowarzyszenieOlkuszKreatywnie@gmail.com

b)    W przypadku wyboru oferty nadesłanej drogą elektroniczną, Wykonawca winien jest dostarczyć oryginał oferty wraz z załącznikami, w terminie do 3 dni roboczych od momentu uzyskania informacji potwierdzającej jej wybór.

c)    W przypadku składania oferty w wersji papierowej oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, zamknięta w kopercie, która powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Biuro Projektu: „ Czas na zmianę”

ul. Szpitalna 5 32-300 Olkusz

z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 1/2018/Psycholog/CZNZ

Sporządziła: Monika Hiroń – Nowak

Zaakceptowała: Karolina Ledzińska

Zapytanie obowiązuje od: 30kwietnia2018r.

Całość zapytania wraz z załącznikami-pobierz

 

 

Nasi partnerzy: